Thực hiện nội dung làm điểm về xây dựng đơn vị chính quy, đoàn kết dân chủ, an toàn kỷ luật theo Nghị quyết của Đảng ủy Cục xăng dầu - Tổng cục Hậu Cần. Trong năm 2019, kho 671 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các đột phá với quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong đó đặc biệt duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, coi trọng chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Đảng của từng bộ phận, gắn với chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng Đảng viên trong từng chi bộ.