Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nghệ thuật nghi binh vừa là phương thức vừa là biện pháp tạo thế và lực mới nhằm tạo ra bước ngoặt quyết định cho một cuộc chiến. Các hoạt động nghi binh tạo thế của cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là những điển hình về nghệ thuật nghi binh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng tim hiểu nghệ thuật này qua phóng sự sau.