"Giá trị của quốc gia nói ngắn gọn chính là sự tổng hợp tất cả những giá trị của nhân dân trên quốc gia đó", trải qua những chặng dài lịch sử, lòng người càng gắn sâu hơn vào đất, vào nước, tình yêu quê hương đất nước cũng ngày càng đậm đà, tha thiết hơn. Đó chính là sức mạnh cội nguồn dân tộc. Đã có biết bao mồ hôi, trí tuệ, biết bao công sức của mỗi cá nhân người Việt Nam trên những lĩnh vực, với những vai trò khác nhau để làm nên một dáng hình Việt Nam mới. Dáng hình xứ sở chung không thể được viết nên, vẽ nên, tạo nên nếu trong trái tim, khối óc của mỗi người không có một dáng hình xứ sở riêng.