Đổ bộ đường không là nội dung huấn luyện hằng năm cho các lực lượng đặc công, với yêu cầu, độ khó ngày càng cao. Việc đổ bộ thực hiện bằng trực thăng, đưa lực lượng đặc công tiếp cận những vị trí khó hoặc không thể tiếp cận bằng đường bộ. Nội dung này đòi hỏi cả lực lượng không quân và Đặc công Hải quân phải huấn luyện, khảo sát, hiệp đồng kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn bay và an toàn cho lực lượng chiến đấu viên trực tiếp tham gia.