Sau khi các loại xe BM-D và BTR-D đi vào phục vụ, lực lượng đổ bộ đường không trở nên cơ động hơn trên chiến trường. Nhưng đòi hỏi của họ không dừng lại. Họ cần một loại pháo binh có thể thả từ dù, và họ đã nhận được cối tự hành 2S9 Nona!