Chiến thắng Chương Thiện hay còn gọi là chiến thắng 75 tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris năm 1973, là thắng lợi của sự chỉ huy sáng tạo, quyết đoán của Đảng mà trực tiếp là Khu ủy và Quân khu 9, là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân, là chiến thắng của tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của lực lượng vũ trang của dân và Quân khu 9 anh hùng.