Ngày 16/9, các học viện, nhà trường quân đội đã tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Năm học mới này, các nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình, nội dung  đào tạo theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá” nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và sự nghiệp phát triển đất nước.