Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, trong 5 năm qua, các tổ chức thanh niên, phụ nữ, công đoàn trong Quân đội đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị quan tâm, tạo mọi điều kiện phát triển lớn mạnh. Nhiều chương trình, phong trào của các tổ chức quần chúng đã được chăm lo phát triển, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động để kịp thời khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ nỗ lực phấn đấu và trở thành cánh tay đắc lực của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển quân đội.