Bản tin Trưa ngày 28/07/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành ở Sư đoàn 321, QDD1.

- Quản lý chặt người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

- "Gắn kết và chủ động thích ứng" trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.