Bản tin trưa ngày 19/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao năng lực cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương lực lượng pháo binh - tên lửa dự bị.

- Vùng 3 Hải quân tăng cường quản lý biển, đảo qua hội thao huấn luyện ra đa.

- Quảng Ngãi: Di dân khỏi vùng sạt lở núi trước mùa mưa bão.

- 85% phụ nữ sau sinh có bất thường về tâm lý.