Bản tin Đối ngoại Quốc phòng ngày 12/02/2018 có những nội dung chính sau đây:

- ASEAN đoàn kết vượt qua các thách thức an ninh.

- Giau lưu tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam.

- Hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ Việt - Trung.