Sau hơn 1 tháng tiêu thụ, thống kê của Sở Công thương Bắc Giang cho thấy doanh thu ước tính từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ tính đến nay bằng 98.5% năm ngoái, kết thúc vụ dự kiến doanh thủ hơn 6.800 tỷ đồng.