Vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ trong đời sống vật chất, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành việc đào hơn 400 cây số đường hầm ngang dọc bao vây và siết chặt, tiếp cận dần vào các cứ điểm của quân Pháp. Từ ngày 13/3 đến ngày17/3/1954 đợt tiến công thứ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi, của phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã mở toang. Ngày 30/3/1954 đợt tiến công thứ hai của chiến dịch bắt đầu, Trung đoàn 174 nhận nhiệm vụ cứ điểm đồi A1, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khốc liệt.