Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại mà trực tiếp là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy BTL Quân khu 2, sự thương yêu đùm bọc của các dân tộc, LLVT  Hà Giang đã vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn, lập nên những thành tích rất đáng tự hào qua hai cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng" làm rạng rỡ thêm truyền thống của một vùng đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc.