Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những chặng đường phát triển của Thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự.