Hành trình của Người cũng là hành trình khát vọng của cả dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Người đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với Đảng và dân tộc ta vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, đồng hành cùng các thế hệ hôm nay và mai sau trong thực hiện xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.