Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy. Do đó, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đây là kết quả của các chủ trương, biện pháp của đơn vị trong năm "Chính quy - Kỷ luật - An toàn" nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc trong tư tưởng và hành động của bộ đội.