Sức mạnh Việt Nam

Sáng tác: Xuân Bình

Biểu diễn: Đoàn Văn công Hải quân