Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 29/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Chúng ta đang quá lạm dụng khái niệm "Khẩu trang y tế"

- Gần 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

- Hàng phong lá đỏ khô héo giữa trời Thu Hà Nội.