Phóng sự ảnh - Số 2703: "Ngày hội văn hóa Việt - Lào".