Bằng những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, Viện Thiết kế tàu quân sự và đã tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào định hướng phát triển của đơn vị. Hàng loạt các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đã khẳng định năng lực thiết kế cũng như vị thế khoa học của Viện Thiết kế tàu quân sự.