Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với tinh thần nhiệt tình tham gia ủng hộ, đóng góp vào Quỹ vaccine do Chính phủ phát động trên cả nước của nhiều tập thể, đơn vị, cá nhân.