Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về chuẩn bị nội dung, tài liệu cho cuộc họp của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, trên cơ sở dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị đã xây dựng kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.