Đội Công binh số 2 Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Doanh trại thông minh cho phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).