Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện kiểm tra ở 63 hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra công tác chấm thi.