Bản tin Trưa ngày 20/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Công tác thi đua khen thưởng hướng về cơ sở.

- Chuẩn bị tốt các Hội nghị ADMM, ADMM+ và Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+.

- Nơi đào tạo các phi công Su-30MK2.

- Tích cực tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3.