Phóng sự ảnh - Số 2525: "Diễn biến mới nhất về dịch Covid-19"