Hiệu quả huấn luyện, diễn tập và chiến đấu của vũ khí trang bị, ngoài yếu tố vận hành tốt của cán bộ, chiến sĩ trên thao trường, thì vấn đề bảo quản, cất giữ đảm bảo giữ tốt tính năng, khả năng chiến đấu của vũ khí trang bị cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Đối với những vũ khí, trang bị hóa học, yêu cầu này là rất cao. Bởi chỉ một sai số nhỏ trong quá trình phát hiện các chất độc, xạ không đúng sẽ gây hậu quả lớn và lâu dài.