Được trang bị những dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng nghĩa với việc phải đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tự đào tạo, xây dựng tác phong công nghiệp, khoa học hơn cho người lao động. Giảm bớt các chặng nguyên công độc hại, nguy hiểm sẽ giúp người lao động có sức khỏe tốt hơn, phòng tránh được nhiều bệnh nghề nghiệp, cũng như có trách nhiệm, ý thức và trình độ cao hơn trước. Đó là những việc mà các phân xưởng, xí nghiệp thuộc nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã và đang thực hiện.