Trong thời gian qua, để đồng bộ, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng vũ khí trang bị và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chính quy kỹ thuật, Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị tự lực, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng chính quy kỹ thuật, phát huy hiệu quả vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ghi nhận tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 3.