Mời quý vị và các đồng chí về thăm vùng đất chín rồng anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Tăng cường huấn luyện đêm cho bộ đội.

- Hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật ở Phú Quốc.

- Độc đáo ẩm thực đồng quê.