Cùng đến với quê hương Thái Bình anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

-  Xây dựng đơn vị tự vệ vững mạnh.

-  Ban CHQS huyện Hưng Hà làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

-  Phương La đẩy mạnh nghề dệt truyền thống.