Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều hội viên cựu chiến binh đã trở thành tấm gương sáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới của hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời kỳ mới. Những kết quả đó đã trực tiếp góp phần xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của hội Cựu chiến binh Việt Nam.