Sao nhập ngũ - Tập 3: "Vượt qua giới hạn", 9 giờ, thứ Bảy ngày 21/01/2017.