Một gia đình có 2 anh em cùng công tác trong Quân chủng Phòng không - Không quân. Các anh luôn yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bởi các anh luôn tin cuộc đời quân ngũ mà các anh lựa chọn và tin phía sau luôn có hậu phương vững chắc.