Trong bối cảnh cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận diễn ra gay gắt, quyết liệt, phức tạp, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đã bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ để đề xuất, xây dựng kế hoạch, mục tiêu nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Tích cực phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất, đề ra các giải pháp để hoạt động nghiên cứu khoa học gắn sát với quá trình đào tạo, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên 2 trong 1, vừa giảng dạy tốt, vừa nghiên cứu giỏi đã giúp Học viện Chính trị khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của quân đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.