Mời quý vị và các đồng chí đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

- Thanh niên Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

- Nữ quân nhân giỏi việc nước đảm việc nhà.

- Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức "Xây dựng nông thôn mới".