Tin Cuối ngày ngày 01/08/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận trong toàn quân.

- Tạo động lực thi đua, sáng tạo trong đoàn viên công đoàn.

- Trung Quốc ứng phó khẩn cấp trước bão Khanun.