Sau khi tìm hiểu thông tin về những tháng ngày chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính Phủ cách mạng lâm thời tại chiến khu Tân Trào, hai bạn trẻ lại tiếp tục hành trình theo chân của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến về phía Nam, nơi cách mạng tháng tám thành công dành chính quyền về tay nhân dân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.