Chiều ngày 25/3/2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị, xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng  Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.