Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đúng vào thời điểm các địa phương đang rà soát chốt quân số, chuẩn bị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân. Đã có nhiều văn bản hướng dẫn của các cấp về cách thức tổ chức phòng dịch và giao nhận quân hiệu quả, như Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 42 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công điện số 07 của Bộ Quốc phòng, Công điện số 09 và số 11 của Bộ Tổng Tham mưu. Cuộc trao đổi sau đây với Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số Chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu sẽ làm rõ nội dung chỉ đạo này để các đơn vị, địa phương tổ chức giao nhận quân bảo đảm tuyệt đối an toàn trong những ngày tới.