Thời sự Quốc phòng ngày 18/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Mỗi người dân hãy là một vùng xanh.

- F0 khỏi bệnh tình nguyện chăm sóc bệnh nhân nặng.

- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.