Thời sự Quốc phòng ngày 07/4/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Đề nghị phê chuẩn 12 Bộ trưởng, Trưởng Ngành.

- Hình mẫu về hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn.

- Nhiều biện pháp giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị.

- Luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng.