Tây Nguyên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng về kinh tế như: Nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, khai khoáng và du lịch. Có khả năng hợp tác kinh tế cao trong khu vực tiểu vùng Mê Kông và tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Những năm qua Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng, triển khai nhiều biện pháp xúc tiến thu hút đầu tư mạnh mẽ ở cả ở trong và ngoài nước vào khu vực này.