Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội số 191 có những nội dung chính sau đây:

- Hình ảnh Ngày sách Việt Nam lần thứu 4.

- Các hoạt động "Chiếu chèo chiến sĩ" của Nhà hát chèo Quân đội.