Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ đặc biệt là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua, quân đội cũng đã quan tâm đến công tác cán bộ nữ, có nhiều chính sách cụ thể trong tuyển chọn, quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ nhiệm cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em phấn đấu trưởng thành. Thực hiện chủ trương trên, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin Liên lạc cũng đã làm tốt công tác tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ của nhà trường phát triển bằng nhiều chính sách, việc làm thiết thực.