Những ngày này của 75 năm trước, cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhất tề đứng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của Thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng 8 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc. Giá trị trường tồn của cuộc Cách mạng này đã được Đảng ta, nhân dân ta kế thừa và phát huy trong thời đại mới.