Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những hoạt động của LLVT địa phương trong cả nước (Nam Định, Tổng cục Chính trị, LLVT Quân khu 5) trong chương trình Quốc phòng địa phương.