Ngày 14/11, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), nhất trí với việc cần thiết phải ban hành Luật Quốc phòng sửa đổi, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần phải làm rõ hơn một số khái niệm, một số điều để thể hiện rõ hơn vai trò của quân đội.