"Nhân dân có quyền làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân" - Trích bài "Đạo đức công dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Nhân dân, số 320 ngày 15/1/1955.